Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Next Fit en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Next Fit, hierna te noemen: “de deelnemer“. 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval. 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de Algemene Voorwaarden en de Huisregels (te vinden op de website) van Next Fit te accepteren.
Artikel 2 Het Lidmaatschap
1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of af te geven aan de balie. U moet dan ook tekenen voor de Algemene Voorwaarden. Dit kan op het inschrijfformulier. Het abonnement vangt aan, nadat Next Fit het inschrijfformulier en de ondertekening van de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. In geval van kinderen onder de 16 geldt dat een gezaghebbende ouder of voogd het inschrijfformulier dient te ondertekenen 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant-deelnemer krijgt bericht van Next Fit zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen. 3. Voor de eerste training bij Next Fit ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Next Fit-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Next Fit-pas krijgt een deelnemer toegang tot Next Fit . Ook groepslesruimtes dienen met de Next Fit-pas te worden betreden. 4. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Next Fit-pas, krijgen uitsluitend toegang tot Next Fit onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder. 5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Next Fit-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. 6. Als borg voor uw pas wordt bij de incasso van de eerste maand een bedrag van €10 extra afgeschreven. Dit bedrag ontvangt u volledig retour bij inlevering van uw pas. 7. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Next Fit-pas, blijft de betalingsverplichting voor de lopende abonnementsperiode onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van €10 worden verkregen. 8. Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Next Fit de passen aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij de Next Fit vestiging.
Artikel 3 Duur van het lidmaatschap.
1. Een lidmaatschap wordt aangegaan met een minimale looptijd van 1 maand. Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk. 2. Next Fit is gerechtigd om in geval van wanbetaling en/of wangedrag van de klant het lidmaatschap per direct te beëindigen. 3. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met telkens een termijn van een maand. Indien de deelnemer het lidmaatschap wilt opzeggen, wordt hierbij een opzegtermijn van een maand in acht genomen, waarbij de lopende maand voor de opzegtermijn niet wordt meegerekend. 4. Het abonnement heeft als startdatum de eerste dag van de volgende maand. Voor de lopende maand wordt een recht-evenredig bedrag gerekend en bij de eerstvolgende incasso opgeteld.
Artikel 4 Prijzen en betalingen.
1. Next Fit bepaalt de prijzen zoals deze worden gehanteerd. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks per 1 januari van elk jaar door Next Fit worden geïndexeerd met inachtneming van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zoals deze door het CBS wordt vastgesteld. Daarnaast is Next Fit gerechtigd om vanwege kostenverhogingen de prijzen te wijzigen. Een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage wordt door Next Fit 1 maand van tevoren aan de deelnemer kenbaar gemaakt. 2. Betaling van de lidmaatschapsbijdrage geschiedt vooraf per maand, en wel uiterlijk op de laatste dag van de maand, door middel van automatische incasso. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en gehouden om aan Next Fit 1,5% rente per maand over het verschuldigde bedrag te voldoen. Bij het storneren van een maandelijkse incasso is Next Fit bovendien gerechtigd om Є 7,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog het verschuldigde te incasseren. 3. De betalingsverplichting van de lidmaatschapsbijdrage blijft gedurende de verlengingsperiode zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 onverminderd gewijzigd. 4. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Next Fit is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.
Artikel 5 Tussentijdse wijzigingen en lestijden
1. Next Fit kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Next Fit zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 1 maand van te voren op genoegzame wijze aankondigen. 2. Next Fit stelt het lesschema op en zet ook de lestijden vast. Next Fit streeft ernaar om deze tijden/lessen zoveel mogelijk te handhaven. Next Fit is gerechtigd om de lestijden/lessen te wijzigen ten behoeve van een behoorlijke exploitatie van Next Fit. Bij wijziging van de lestijden en/of lessen zoals hiervoor bedoeld blijft de betalingsverplichting van de deelnemer ongewijzigd van toepassing. 3. Op officiële en erkende feestdagen is Next Fit gerechtigd gesloten te zijn. 4. Deelnemers dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna wordt hen de toegang geweigerd.
Artikel 6 Opschorting (tijdelijk stopzetten)
1. In geval van een jaarcontract is het mogelijk om in wederzijds overleg met schriftelijke toestemming van Next Fit het lidmaatschap tijdelijk, tot maximaal zes maanden, op te schorten. 2. Voor iedere opschorting is Next Fit bevoegd administratiekosten a €7,50 in rekening te brengen. 3. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 4. De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de opschorting.
Artikel 7 Beëindiging van het Lidmaatschap
1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Next Fit via een opzegformulier dat bij de balie van de Next Fit vestiging kan worden opgevraagd. 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen lidmaatschap afloopt, met inachtneming van een maand opzegtermijn waarbij de lopende maand niet meegerekend mag worden, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn. 3. Indien de deelnemer de gegeven instructies of reglementen overtreedt, is dat een reden om de deelnemer toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 4. Next Fit is gerechtigd om in geval van wanbetaling en/of wangedrag van de deelnemer het lidmaatschap per direct te beëindigen. 5. Indien de deelnemer de betalingsverplichtingen niet nakomt, is Next Fit gerechtigd de contractuele rente op grond van artikel 4.2, alsmede de kosten van de te nemen (rechts)maatregelen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, daaronder mede begrepen het volledige honorarium van een advocaat.
Artikel 8 Risico en aansprakelijkheid
1. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 2. Next Fit, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Next Fit handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. 3. Next Fit, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Next Fit handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. 4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Next Fit, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten. 5. Tevens zal de deelnemer Next Fit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 6. De deelnemer ziet er zelf op toe dat hij deelneemt aan sportactiviteiten die passen bij zijn gezondheidstoestand en zijn conditiepeil. Daarbij dient de deelnemer voor een voldoende goede warming-up zorg te dragen voordat aan sportactiviteiten wordt begonnen. 7. Bij grove nalatigheid of schuld van Next Fit is de aansprakelijkheid van Next Fit voor de door de deelnemer gelede schade maximaal € 10.000,00.
Artikel 9 Persoonsgegevens
1. Next Fit verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede
ledenadministratie. Next Fit kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Next Fit door middel van een schriftelijke kennisgeving. 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Next Fit zijn opgenomen. Next Fit en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. 4. De deelnemer dient wijzigingen in het post-, e-mailadres, bankrekening of telefoonnummer schriftelijk aan Next Fit mede te delen.
Artikel 10 Rechtstoepassing
1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Next Fit aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Next Fit, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Next Fit vestiging is gevestigd. 3. Next Fit is gerechtigd de Algemene Voorwaarden en Huisregels te wijzigen. Gewijzigde Huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 3.3 van deze Algemene Voorwaarden wordt verlengd.
Artikel 11 Klachten
1. De deelnemer dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee weken nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd – bij Next Fit in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
2. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn rechten ter zake verliest. 3. De deelnemer beantwoordt de door de deelnemer bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Next Fit per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Artikel 12 Geschillencommissie
1. Geschillen tussen Next Fit en deelnemer die betrekking hebben op: – de totstandkoming van overeenkomsten of, – de uitvoering van overeenkomsten, kunnen zowel door de deelnemer als door Next Fit aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de deelnemer zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 1 bij Next Fit heeft ingediend. 3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de deelnemer en Next Fit, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen. 4. Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Next Fit aan deze keuze gebonden. Als Next Fit een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de deelnemer vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De deelnemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 5. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.